Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1

Derneğin Adı: Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

Derneğin kısa adı, “BALKANTÜRKSİAD”dır.

Derneğin Genel Merkezi Bursa İli’dir. Genel Merkez’in değiştirilmesi ancak Genel Kurul’da oy birliği ile alınacak bir kararla mümkündür. Yönetim Kurulu Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye’de ve yurtdışında Derneğin Şubeleri’nin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI  

MADDE 2

Derneğin amacı, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre ve iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere,

1) Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonominin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur.

2) İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.

3) Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.

4) İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

5) Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapar.

6) Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.

7) Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.

8) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olur, gerekli altyapının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik eder.

9) Amaç ve faaliyetler için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler tertip eder.

10) Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

11) Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar.

12) Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir. Bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapılmasına destek olur.

13) Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde ve bu yönde faaliyetlerde bulunur.

14) Uluslar arası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

15) İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.

16) Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi, özel kurumlara, şahıslara ve kamuoyuna iletir. Amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

17) Gayrimenkul tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

18) Gerektiğinde iktisadi işletme kurar.

19) Uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve federasyonlarla işbirliği yapar, yurt dışında faaliyette bulunur.

20) Sosyal diyalog ve dayanışma, demokrasi, temel haklar ve özgürlükler, kültür, göç gibi konularla ilgili AB müktesebatı başlıkları altında ülkemize katkı sağlayacak nitelikte projeler üretip, hazırlamak, yönetmek.

21) Dernek yukarıda belirtilen tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilerek kamu yararı elde edilmesi amacının gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, Üyelerin ya da anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir, çeşitli konularda ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, bülten, albüm, sürekli yayınlar basabilir, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapar ve yaptırır, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo, vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir, şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, gerekli izinleri almak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir, iktisadi işletmeler kurabilir, mevzuatta belirtilen izinleri almak, bildirimleri yapmak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunabilir, yurtdışında şube açabilir ve organizasyonlara üye olabilir, vakıf kurabilir, amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir ve bu dernekler ile ülke içinde ve dışındaki amacına uygun kurulmuş ve kurulacak federasyon ve konfederasyonlar ile dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye ve üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir, bunlardan bağış alabilir, Teşvik alabilir, Fonlardan yararlanabilir, bunlara yardımda bulunabilir. Derneğin amaç edindiği kamu hizmeti ve faaliyetler herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp herkesin faydalanmasına açık bulunmaktadır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Dernek, işadamı – sanayici yardımlaşması alanında faaliyet gösterir.

Üst Kuruluşlara Üyelik

Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan birlik ve federasyonlara kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

Dernek, üyesi olduğu birlik ve federasyonların tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Dernek temsilcileri üyeler arasından genel kurul tarafından seçilir.

Dernek, üyesi olduğu birlik ve federasyonların belirlediği yıllık aidata, genel kurula sunulan bütçede yer verir ve öder.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYELİK

MADDE 3

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak üzere başvuru yapılamaz.

Derneğe üye olmak için başvuran kişi üyelik evraklarını ikamet ettiği ilde Derneğin şubesi var ise Dernek Şube Yönetim Kurulu’na, Derneğin şubesi yok ise Derneğin Genel Merkezi’ne imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. Derneğin şubesi olan illerde doğrudan Dernek Yönetim Kurulu’na üyelik başvurusunda bulunulamaz. Şube aracılığıyla yapılan başvurular en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulu’nun da görüşü belirtilerek Genel Merkez Yönetim Kurulu’na imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile ulaştırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili şubeye bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu’nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüşü reddedilen şubeye veya başvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun inisiyatifindedir. Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları Şubenin hem de Genel Merkezin üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca Dernek Genel Merkezinin üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği ilde, üye yurtdışında ikamet ediyor ise bulunduğu ülkede daha sonra şube kurulması halinde, şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikâmetgahını şube olan bir ile veya ülkeye nakletmesi halinde, üyenin yeni ikametgah bilgilerinin Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ulaşmasını izleyen 30 gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Genel Merkez üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar. Derneğe üye olmak için başvuran kişi yurtdışında ikamet etmekte ise bulunduğu ülkede derneğin şubesi olması halinde bu şubenin yönetim kuruluna üyelik evraklarını teslim etmek zorundadır.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Fahri Üyelik

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından aşağıdaki koşullara sahip kişileri Fahri Üye yapabilir.

1) DERNEK’e 20 yıl veya daha uzun süre üye olup, aktif üyeliğine hastalık, yaşlılık veya DERNEK Yönetim Kurulunun saptadığı haklı nedenlerle etkin üyelik statüsünden vazgeçmek zorunda kalan DERNEK üyeleri, Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,

2) En az 70 yaşında olup, DERNEK’de 15 yıl veya daha fazla etkin üyeliğini devam ettiren üyeler, kendi istekleri veya Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,

3) DERNEK üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen Fahri Üye sayısı, DERNEK etkin üye sayısını %5ini geçemez.

4) Bir seçim döneminde en fazla 3 Fahri Üye yapılabilir.

5) Fahri Üyeler Yönetim Kurulu tarafından 2/3 çoğunluğun kararı ile seçilir. DERNEK üye sayısı azalır ve Fahri Üye yüzdesi aşılırsa, Fahri Üyeler üyeliklerine devam ederler.

6) Fahri Üyeler, üyelik aidatı ödemezler. Genel Kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir. DERNEK yayınları kendilerine gönderilir.

7) DERNEK Kurucu Üyeleri arasında olup, zaman içerisinde dernekten ayrılmış olan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üye statüsüne alınabilirler.

8) Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

 1. tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kimse oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzelkişi adına oy kullanacak kimse ilgili kuruluş tarafından 15 gün içinde yeniden belirlenir. Tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişi üye sıfatı aynı şahısta birleşemez. Aynı şahıs birden fazla Tüzel kişi üyenin temsilcisi olamaz.

Onur Üyeliği

MADDE 4

Yönetim kurulu, bilim ve iş alemine mensup özel kişilere aşağıdaki koşullarda 2/3 çoğunluğun kararı ile Onur Üyeliği verebilir.

1) Onur üye sayısı, DERNEK etkin üye sayısının % 5ini geçemez.

2) Her yıl en fazla 5 yeni onur üyesi alınabilir.

3) Onur üyeleri etkin üye haklarından hiçbirine sahip değildir. Onur üyeleri üyelik aidatı ödemezler. Genel kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir, DERNEK yayınları kendilerine gönderilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 5

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ve ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 6  

Üyelikten Çıkarılma 6.A

 1. Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak;
 2. Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunmak;
 3. Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak;
 4. Dernek kurulları, yönetimi veya üyeleri hakkında küçük düşürücü, zan altında bırakacak mesnetsiz, söyleyiş ve davranışta bulunmak;
 5. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak;
 6. Dernek Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunmak;
 7. Aidat ödeme yükümlülüğünü yazılı ikaza rağmen 1 ay içinde yerine getirmemek;

Üyeler, ilgili şube Yönetim Kurulu’nun Haysiyet Divanı’na yazılı bildiriminin veya Yönetim Kurulu’nun Haysiyet Divanı’na resmen yapacağı bildirimin ardından Haysiyet Divanı’nın 30 gün içerisinde alacağı tavsiye kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Aidat ödeme yükümlülüğünü son 2 yıl içerisinde yerine getirmeyen üyeler Haysiyet Divanı’na bildirimde bulunmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son        verilebilir.
Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş olduğuna dayanarak, Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Üye bu itirazını, Yönetim Kurulu’nun kendisine üyeliğinin sona erdiğini iadeli taahhütlü mektup ile bildirmesini müteakip 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak göndermek suretiyle Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yapar. İtiraz, Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler ilgili şubeye bilgi verir. Dernekten çıkan veya çıkarılan Dernek malvarlığından hak iddia edemez.

 

Üyelerin Hakları 6.B

Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu’nda ve Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin ve Fahri üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Ancak, Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı, Denetleme Kurulu haricinde derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 7

Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşur.

 1. Genel Merkez Genel Kurulu
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme Kurulu
 4. Haysiyet Divanı
 5. Genel  Merkez Yüksek Danışma Kurulu,
 6. Şube Genel Kurulu
 7. Şube Yönetim Kurulu
 8. Şube Denetleme Kurulu

DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE 8

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Genel Merkez Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 9

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açıkolarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kararlar; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 10

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM, DENETLEME VE HAYSİYET DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ VE NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE 11

Yönetim Kurulu 15 asil ve 15 yedek üye olarak Genel Kurul’ca aksine karar alınmadıkça gizli oyla iki yıl için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev dağılımını yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir muhasip üye seçilir. Herhangi bir üye, iki olağan dönemden fazla üst üste Yönetim Kurulu Başkanlığı yapamaz.

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından birini ve/veya profesyonel bir çalışanı Genel Sekreter tayin edebilir. Seçilen Genel Sekreter Yönetim Kurulu Üyesi ise, ilk toplantıda Yönetim Kurulundan istifa eder. Genel Sekreterlik profesyonel ve konusunda uzman olarak ücret karşılığı çalışabilir. Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. Genel Sekreter, Yönetim kurulunca belirlenen yetki ve salahiyetler dairesinde Derneği temsil eder. Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Dernek ilke ve programlarına ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ile görevlidir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde devamlılık ve toplantılara katılma esastır. Yönetim Kurulu üyeleri mazeret göstermeksizin ve/veya gösterilen mazeret Yönetim kurulunca kabul edilmeksizin art arda 3 Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etmedikleri takdirde ve her halükarda Yönetim Kurulu üyeliği süresi içerisinde 12 den fazla kere toplantılara iştirak etmedikleri takdirde Yönetim Kurulu üyeliğinden kendiliğinden çekilmiş sayılırlar.

Asil üyeliklerde istifa, ölüm, azil ve çekilmiş sayılma gibi nedenlerle meydana gelen boşalmalarda yedek üyeler yedeklik sıralarına göre Yönetim Kurulu’nca göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek,
 3. Yurtiçinde ve yurt dışında dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması, Yurtiçinde ve yurtdışında şube kurulması ile ilgili olarak şube kurucular kuruluna yetki vermek,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 5. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 6. Dernekler Kanununa ve Dernek amaçlarına uygun olarak yatırımlarda bulunmak,
 7. Derneğe yapılan üye başvurularını sonuçlandırmak,
 8. Üyelerin Dernekten çıkarılması ve üyeliklerin silinmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 9. Şubelerin ve oluşturulan komite, kurul, konsey ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
 10. Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini şube harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere gerekli gördüğü koşullarda görevden almak ve gerekli koşullarda Dernek ve Şube işlerinin aksamaması için Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul’a kadar Yönetim veya Denetleme Kurulu’nu atama sureti ile oluşturmak,
 11. Bir sonraki yılın projeler bazında bütçesini hazırlamak.
 12. Dernek Tüzüğü’nün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
 13. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 14. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 15. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 16. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

r.         Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

s.         Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Dernek merkezinde Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’nu yazılı çağrı ile toplantıya çağırabilir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 12

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

HAYSİYET DİVANI

MADDE 13

Haysiyet Divanı, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul’ca iki yıl için seçilir. Haysiyet Divanı seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, dört başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Haysiyet Divanı gerek görüldüğü zaman Dernek merkezinde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Haysiyet Divanı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Bu Kurul’un görevi;

 1. Derneğimize başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
 2. Tüzüğün 7. maddesi uyarınca “Uyarı, Kınama ve Üyelikten Çıkarılma” konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararını Yönetim Kurulu’na sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.
 3. Derneğe yeni katılan üyelerin faaliyetlere katılımı ve adaptasyonu sürecinde kılavuzluk görevi üstlenmek.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

MADDE 14

Yüksek danışma kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Kurul, Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri olan dernek asil ve fahri üyeleri arasından seçilir ve aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Derneğin Kurucu Üyeleri

b) Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanları

c) Yönetim Kurulu Eski Üyeleri

d) Yürürlükteki Yönetim Kurulu

e) Genel kurul tarafından iki yıl için seçilen 15 üye

f) Şube yönetim kurulları

Kurul, seçimden sonra ilk yedi gün içerisinde eski YDK Başkanının daveti ile toplanır. Toplantıda kendisine bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Aynı üye iki dönem üst üste başkan seçilebilir. İki seçim dönemi aradan sonra eski başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Müddeti biten üye yeniden seçilebilir. Kurul, yılda en az iki defa kurul başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunu bağlayıcı değildir. Kurul başkanı alınan kararları kamuoyuna duyurabilir. Müddetini doldurmadan başkanlık makamı boşalırsa; başkan vekili yüksek danışma kurulunu en geç bir ay içinde toplanmak üzere toplantıya çağırır. Toplantı üyelere en az on gün önceden yazılı iletilmek üzere yapılır. Bu görevi başkan vekili yapmazsa genel sekreter yine aynı süre dolmadan ve aynı usulle yerine getirir. Bu şekilde yüksek danışma kurulu kendi içinde yeni bir başkan seçer. Seçilen yeni üye birinci dönem eski başkandan kalan süreyi doldurur ve aynı üye ikinci dönem için yeniden sadece bir dönem daha seçilme hakkına sahip olur. Yönetim kurulu gerekli gördüğünde yüksek danışma kurulunu birlikte toplantıya çağırabilir.

Yüksek danışma kurulu toplantılarına, gündemin özelliğine göre, fahri üye, onur üyesi, sanayi, ticaret, tarım, hizmet ve diğer iş kollarında çalışan yasal ve gönüllü mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu daire ve müesseseleri, meclisler, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyelerini bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere devamlı veya geçici olarak davet edilebilir.

Bu kişiler kurul oylamasına katılmazlar.

Kurulun Başlıca Görevleri

1) Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

2) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

3) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek,

4) Yönetim kurulunun talep ettiği konularda, değerlendirme yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak.

ŞUBE

MADDE 15

Yönetim Kurulu’nca Şube açılmasına karar verilmesi üzerine, şube açılacak ilde en az altı aydan beri ikamet eden, Dernek Tüzüğünün “Üyelik” başlığını taşıyan üçüncü  maddesindeki şartlara haiz en az üç kişilik kurucular kuruluna şube kuruluş işlemlerini yapma yetkisi verilir. Şube Kurucular Kurulu yasal mevzuatın talep ettiği şekilde şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler mevzuat, tüzük ve Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan Yönetmelikler doğrultusunda Derneğe bağlı, Dernek Merkezi ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları Dernek bünyesine dahil, bulunduğu yöre de Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kendi Yönetim Kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı dernek iç organıdır. Şubenin her üyesi doğal olarak Genel Merkezin de üyesidir.

Yönetim kurulunca yurtdışında şube açılmasına karar verilmesi halinde işbu madde hükmü aynen geçerli olup, ayrıca yurtdışında kurulan şubeler bulundukları ülkelerin yasalarına ve idari düzenlemelerine uygun faaliyet göstermek zorundadır.

Şube ile Dernek arasındaki ilişkilere yönelik hükümler mevzuat, tüzük ve Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak Yönetmelikler ile düzenlenir.

ŞUBENİN ORGANLARI

MADDE 16/A

Şube organları ve görevleri aşağıdaki gibidir ;

 1. Şube Genel Kurulu: Her iki yılda bir Dernek Genel Kurulu’nun toplanmasından en az 2 Ay önce ve Ocak ayı nihai olağan şube genel kurulu toplanmış olmalıdır..

Oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından 7 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan şube Yönetim Kurulu’nu gizli oy ile iki yıllık çalışma dönemi için seçmek, Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma döneminde yapmış olduğu harcamaları incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak, şubenin gayrimenkul almasına ve satmasına ilişkin konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek gibi Dernekler Kanunu Mevzuatı ve Tüzük gereği yapması gereken kanuni ve tüzükten doğan yükümlülükleri yerine getirmek,

 1. Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından gizli oyla seçilen 7asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Dernek Yönetim Kurulu’na ilişkin esaslarının kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Görev süresi iki yıldır. Yurtdışında kurulacak Şubeler için istisna tanınmış olup, o ülkedeki yasal otoritenin işaret ettiği usul ve esaslar uygulanacaktır.
 2. Şube Denetleme Kurulu : Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Dernek Denetleme Kurulu’na ilişkin esaslarının kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Şube organlarının işleyişinde mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı hareket tespit edildiği takdirde ilgili organ Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır. Görevden alınan kişilerin yeri yedek üyelerin daveti ile tamamlanamadığı hallerde en geç üç ay içinde Genel Kurul’a gitmek kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından atama yapılabilir.

ŞUBE BÜTÇESİ ve GELİRLERİ

ŞUBE GELİRLERİ

MADDE 16/B

Bütçe dönemi iki olağan Şube Genel Kurulu devresi arasıdır. Şubeler Genel Kurullarında onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Yönetim Kurulu’na iletirler. Bütçesinde dengesizlik olan Şube Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’nca görevden alınabilir. Şube Yönetim Kurulu her üç ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır.

 1. Şube üyelerinin giriş ödentilerinin ve aidatlarının yüzde sekseni (alınan aidatın yüzde yirmisi Genel Merkeze aittir),
 2. Şubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirler,
 3. Şubenin malvarlığından elde edilen gelir,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Diğer gelirler

Yönetim Kurulu aidatların ve giriş ödentilerinin hesabına yatırılmasını izleyen 30 gün içinde Şubenin hissesine düşen miktarını Şube hesabına transfer etmek zorundadır.

 

İHTİYARİ ORGANLARIN OLUŞTURULMASI

MADDE 17

Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir. Şubeler Genel Merkezin bilgisi haricinde ihtiyari organ oluşturamazlar. Yönetim Kurulu’nun oluşturabileceği tüm bu organ konsey, kurul ve komitelere Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri yönetmelikler ile belirlenir.

MADDE 18

Yurtdışı temsilcilik atama yetkisi yönetim kurulundadır. Yurtdışı temsilcisi olarak ataması yapılan üyeler temsilcilik süreleri boyunca senelik aidatlarını ödemezler. Yurtdışı temsilcilerinin görev süresi atama yapıldıktan sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerlidir.

Derneğin Gelir Kaynakları

MADDE 19

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatları: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5000 TL, yıllık olarak da 2400 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

MADDE 20

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin yasal tutarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin Ticari İşletmesinin açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE 21

Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

Beyanname Verilmesi

MADDE 22

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

MADDE 23

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 24

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

MADDE 25

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 1. değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

MADDE 26

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

MADDE 27

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Consulting WP continues to grow ever day thanks to the confidence our clients have in us. We cover many industries such as financial, energy, business services, consumer products.

Our mission

Our renowned coaching programs will allow you to:

 • Work fewer hours — and make more money
 • Attract and retain quality, high-paying customers
 • Manage your time so you’ll get more done in less time
 • Hone sharp leadership skills to manage your team
 • Cut expenses without sacrificing quality
 • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

How we work

consulting_placeholder
Videoyu oynat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İletişim formunu doldurarak ve telefonlarımızı arayarak bize ulaşabilirsiniz.

E-Bülten'e Kayıt olarak, yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.